תקנון אתר

תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חנויות שקם אלקטריק דיוטי פרי המופעלות ע"י שקם אלקטריק דיוטי פרי בע"מ (להלן: "האתר" ו- "החברה") שהיא הבעלים והמפעילה של האתר ובעלת כל הזכויות בו.

השימוש באתר נועד לספק לציבור הרחב מידע אודות פעילות החברה בחנויותיה אשר באולמות הנוסעים היוצאים בנתב"ג (טרמינל 1 וטרמינל 3) והמוצרים שניתן לרכוש בהן.

להסרת ספק אין האתר מתיימר להציג את כל המוצרים הנמכרים בחנויות החברה באולמות היוצאים בנתב"ג וייתכן שיוצגו בו רק חלק מהמוצרים שניתן לרכוש בחנויות האמורות ועל פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה.

הגישה לאתר והשימוש באתר ייעשו בכפוף ובהתאם לכל התנאים וההוראות המפורטים בתקנון זה להלן.

האתר  נגיש לבעלי מוגבלויות כמתחייב על פי כל דין ובכדי לעשות שימוש באתר באמצעות תוסף הנגישות יש להשתמש בכפתור/לשונית הנגישות כמופיע באתר.

התקנון נכתב מטעמי נוחות בלשון זכר יחיד ואולם האמור בו פונה הן לזכר והן לנקבה ולכל אדם באשר הוא ללא כל הפלייה.

השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד ועל כן חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להשתמש בכל תוכן ו/או מידע המופיע באתר ו/או להציג בפומבי מידע ו/או תוכן כאמור לכל מטרה אחרת שאינה אישית ופרטית ובכלל זה לא לסחור ו/או להעביר מידע כלשהו בכל דרך אחרת ו/או להשתמש בכל דרך באתר ו/או בכל תוכן ו/או מידע שבו למטרה מסחרית או אחרת שאינה מהווה שימוש פרטי ואישי.

בכל פנייה בנוגע למדיניות פרטיות כאמור בתקנון זה, יש לשלוח פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת:

 service@shekem-df.co.il  או להתקשר לטלפון 1700-555-489.   במסגרת כל פנייה כאמור, יש לציין פרטים מלאים לרבות שם מלא (פרטי + משפחה); מספר טלפון סלולרי וכתובת דוא"ל.

 • תנאים כללים
 1. תנאי השימוש באתר זה מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בכל דרך שהיא באתר ו/או במידע המצוי בו (להלן" המשתמש").
 2. ייתכן כי חלק מהפעולות באתר יהיו כפופות ומותנות בתנאי שימוש נוספים ו/או אחרים בנוסף על אלו המפורטים בתקנון זה.
 3. עצם השימוש באתר ו/או פעילות המשתמש באתר מהווים הסכמה לתנאי השימוש ללא יוצא מן הכלל וללא הסתייגות.
 4. התקנון והתנאים וההוראות בו כפופים לשינויים מעת לעת שיכול וייעשו בו מידי פעם בפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 5. במקרה של שינוי הוראה כלשהי מהוראת תקנון זה, אזי הנוסח המעודכן יחול ויהיה תקף מייד ממועד השינוי.

ב.    הגנה על פרטיות המשתמשים

לפרטים אודות מדיניות הפרטיות ע"י החברה לחצו כאן

כמו כן, לשם מתן השירות, החברה משתמשת בשירותי ספק חיצוני, חברת ויזמו טכנולוגיות בע"מ ("הספק")

אשר מספקת לחברה את הפלטפורמה הטכנולוגית דרכה נותנת החברה את השירות ללקוחותיה.

המידע הנאסף במסגרת מתן השירות ו/או השירותים הנוספים מועבר לספק זה ומעובד על ידו בהתאם לאמור במדיניות זו ובמדיניות הפרטיות של הספק, הזמינה כאן

הלקוח יוכל לצפות בריכוז הקבלות הדיגיטליות שלו בפלטפורמה ו/או אפליקציה של הספק, בכתובת: https://r.weezmo.com/box, בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הספק.

 • התחייבויות המשתמש
 1. אין להציג את האתר ו/או את המידע ו/או התכנים שבו ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצגים למכירה בחנויות החברה הנ"ל באתר אחר כלשהו בין כאתר מסגרת ובין בכל דרך אחרת גלויה או סמויה במישרין ו/או בעקיפין.
 2. אין להציג את האתר ו/או כל תוכן ו/או מידע שבו בכל דרך שהיא אשר יש בהם כדי לשנות את עיצוב האתר ו/או תוכנו ו/או את המוצרים המוצגים בו ו/או כל מידע בקשר אליהם.
 3. אין לקשר בין האתר ו/או התוכן שבו לכל אתר אחר.
 4. אין להפעיל ו/או לאפשר להפעיל ביחס לאתר ו/או בקשר עם המידע המוצג בו כל יישום אלקטרוני ו/או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג CRAWLERS ו/או רובוט (ROBOT ) וכיו"ב אשר יש בהן כדי להעתיק בכל דרך מידע ו/או תוכן מלאים או חלקיים מהאתר.
 5. אין להשתמש ו/או ליצור באמצעים כלשהם על מנת ליצור אוסף או לקט או מאגר של תכנים ו/או מידע מהאתר.
 6. אין לשנות ו/או להסתיר את כתובת האתר ו/או להחליפה בכל כתובת אחרת וכן אסור לקשר לתכנים ו/או למידע שבאתר זה כל מידע ו/או תוכן אחר במנותק מדפי האינטרנט שבו משולבים התכנים שבאתר.
 7. אין לעשות שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות.
 8. אין להעביר באמצעות האתר ו/או לשלוח לאתר כל מידע פרסומי, מסחרי, מאיים, גזעני, מיני, כוזב או בלתי חוקי בכל דרך אחרת.
 9. אין להוריד ו/או להעתיק מהאתר מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תמונות ו/או גרפיקה ו/או סרטונים ו/או קבצים מכל סוג שהוא ו/או טקסטים כלשהם (להלן ביחד" :המידע") ו/או לעשות שימוש במידע שאיננו שימוש במסגרת האתר עצמו ותוך כדי גלישה בו.
 10. המשתמש אחראי לכל מידע המועבר על ידו באמצעות האתר ו/או הנשלח על ידו  לאתר ולרבות אחריות כלפי צדדים שלישיים, ומתחייב לשפות את החברה ו/או כל מי מטעמה בכל הקשור לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מעניק לחברה זכות ורישיון שימוש בלתי מותנה, בלתי מוגבל, בלתי הדיר, לצמיתות וללא תמורה בכל מידע כנ"ל ומאשרים לחברה לעשות בו שימוש מכל סוג שהוא בין תוך אזכור מקורו ובין ללא אזכור מקורו.
 11. מובהר, כי כל המידע, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני במידע שייך לחברה בלבד, ולמשתמש ניתנת הזכות אך ורק להשתמש באתר בהתאם לתנאי תקנון זה.
 12. מבלי לפגוע בכל זכות של החברה, החברה רשאית לבטל כל קישור לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וכן במקרה כאמור לבטל כל קישור כאמור וזאת מבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.
 13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש  מתחייב לעדכן באופן מיידי את האתר על כל שימוש בלתי מורשה ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או פרצת אבטחה, ולוודא כי הודעתו התקבלה בפועל אצל נציגי האתר.
 14. כל משתמש אחראי לגלישה ברשת האינטרנט ולכל חיוב הקשור לכך כגון חיובי ספק אינטרנט, חיובי זמן אויר וכדומה.

ג.     הזמנת מוצר בחנות בדרך של הודעה מוקדמת

 1. המשתמש רשאי לבקש באמצעות האתר, שישמרו עבורו מוצר או מוצרים שיהיו מוכנים עבורו עם הגיעו לחנויות החברה באולם היוצאים בטרמינל 3 ובטרמינל 1 (להלן: "בקשה מוקדמת לרכישת מוצר").
 2. החברה אינה מתחייבת להיענות לכל בקשה מוקדמת להכנת מוצר לרכישה אשר תוגש באתר והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור בכך כנגד החברה ו/או כל מי מטעמה.
 3. בקשה מוקדמת לשמירת מוצר אינה מהווה אישור להזמנה, ואין בעצם הגשת הבקשה משום קבלת הסכמת החברה למכירת המוצר או המוצרים. הבקשה  תאושר על-ידי החברה, רק במועד בו המשתמש התייצב בקופת החנות הנ"ל ושילם במעמד קבלת המוצר, את התמורה עבורו והציג כרטיס עלייה למטוס. יובהר, כי ללא הצגת כרטיס עלייה למטוס ותשלום עבור המוצר בפועל לא תתאפשר רכישת המוצר.
 4. במקרה בו יוצג מחיר על מוצר כלשהו ו/או ביחס למוצר כלשהו, אם באתר האינטרנט של החנות ואם בחנות פיזית, אשר יתברר כשגוי, אזי המחיר המוצג ו/או המופיע בקופת התשלום הוא יהיה המחיר הקובע לצורך רכישת המוצר. במקרה וחל שינוי במחיר במועד שבין הגשת הבקשה המוקדמת לרכישת המוצר לבין מועד רכישתו, אזי המחיר המוצג ו/או המופיע בקופת התשלום הוא יהיה המחיר הקובע לצורך רכישת המוצר.
 5. בטרם ביצוע בקשה מוקדמת ובטרם ביצוע רכישה בפועל יש לעיין בתקנות המכס בכל הקשור ברכישת מוצרים באולם היוצאים בנתב"ג על כל התנאים וההגבלות שבהם, בין היתר ובמיוחד, פטור ממכס על קניות אישיות של כל רוכש מוגבל לסך של עד 200 דולר ארה"ב לנוסע;  איסור להכניס לישראל קנייה אישית של מוצרים בשווי של מעל 200 דולר ארה"ב מבלי לשלם עליהם מכסים ומיסים כדין והכול כמפורט בדיני המכס והמס הרלבנטיים.
 6. אין ולא תחול כל אחריות ו/או חבות על החברה בקשר עם רכישות שיבצע כל משתמש ו/או רוכש בחנות בכל הקשור במיסים ו/או המכסים החלים על רכישת מוצרים בחנות וכי אחריות מעין זו מוטלת בלעדית על כל משתמש ו/או רוכש באשר הוא.


להסרת כל ספק ידוע למשתמש ומוסכם עליו במפורש כי מוצרים בשווי של מעל 200 דולר ארה"ב לא ניתן יהיה להשאיר במחסן "שמירת קניות" שמקיימת החברה לנוחות לקוחותיה ואין ולא יהיו למשתמש כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 1. לא ניתן להשאיר מוצרים שנרכשו בחנות ב"שמירת קניות" (הפקדת מוצרים שנרכשו לשמירה ללקוח עד שובו מנסיעתו בחזרה לישראל-להלן: "שמירת קניות") שמחירם עולה על 200 דולר ארה"ב וכי החברה תסרב להפקדת מוצר שכזה ב"שמירת קניות" ובמקרה כזה אין ולא יהיו ללקוח כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד החברה.
 2. לקוח אשר שכח לאסוף את המוצר/ים שרכש בחנות מ"שמירת קניות" ויכנס לישראל מבלי לאסוף את המוצר/ים שרכש יוכל להגיע בעצמו בתוך 60 ימים מיום הרכישה ולאסוף בעצמו את המוצר/ים שביקש להפקיד ב"שמירת קניות" כנגד הצגת חשבונית הרכישה המקורית .
  ככל שלקוח לא יגיע בפרק הזמן האמור לאסף המוצרים, אזי תבטל החברה את הרכישה ותשיב לו את המחיר ששילם בגין המוצר/מוצרים בערכו הנומינאלי.
 3. לאחר כניסתו לישראל יוכל לקוח למנות מיופה כוח מטעמו על מנת שיאסוף עבורו את המוצר/ים שרכש בחנות אשר ימסרו למיופה הכוח כנגד הצגת ייפוי הכוח וחשבונית הרכישה, זאת בתיאום מראש עם שירות הלקוחות של "שקם אלקטריק דיוטי פרי".


ד.    כללים והוראות לגבי אמצעי תשלום

 1. מחירי המוצרים באתר ובחנות נקובים בדולר ארה"ב.
 2. לקוחות רשאים לשלם  במזומן במטבע ישראלי (₪) ו/או בדולר ארה"ב($) ו/או ביורו.
 3. לקוחות רשאים לשלם בכרטיס אשראי במטבע ישראלי (₪) ו/או בדולר ארה"ב ($).
 4. הלקוח יכול לבחור לשלם על קניותיו בכרטיס אשראי ולבקש להמיר את ערך הקנייה הנקובה בדולר ארה"ב לשקלים חדשים. במקרה זה, תומר הקנייה לש"ח לפי שווה ערך שקל חדש/דולר ארה"ב יציג (בעת ביצוע התשלום) וכרטיס האשראי יחויב בש"ח. עיתוי הפירעון יהיה לפי ההסדרים שיש ללקוח עם חברת כרטיסי האשראי שלו.
 5. הלקוח יהיה ראשי לבקש לשלם עבור רכישותיו באמצעות כרטיס אשראי במט"ח, ובמקרה כזה יחויב כרטיס האשראי של הלקוח בסכום הדולרי של רכישותיו בחנות ביום הרכישה.
 6. ההמרה ועיתוי ביצוע החיוב למטבע שבו מנוהל כרטיס האשראי של הלקוח ייעשה על פי ההסדרים של הלקוח עם חברת כרטיסי האשראי שלו.
 7. פריסת תשלומים אפשרית רק בתשלום בכרטיסי אשראי שקליים מעל סכום של 50 דולר ארה"ב.
 8. הלקוח יכול לבקש לשלם עבור רכישותיו במזומן בש"ח. במקרה זה יומר מחיר הרכישה הנקוב בדולר ארה"ב לשקלים לפי שווה ערך שערו היציג  של דולר ארה"ב בש"ח. הלקוח ישלם בשקלים בהתאם לתוצאת ההמרה.
 9. הלקוח יכול לשלם במזומן במט"ח שאינו דולר ארה"ב אך רק בדולר קנדי (CAD) או ביורו .במקרה כזה יומר מחיר הרכישה לדולר ארה"ב לפי שערי החליפין  הצולבים לעומת דולר ארה"ב  לפי שער מזומנים נמוך של בנק הפועלים המתעדכן בין השעות 15:30 ל-16:30  (ללא עמלת המרה) .
 10. שער החליפין היציג של השקל לעומת דולר ארה"ב בימים ב'-ה' יתעדכנו מידי יום בין השעות 15:30 ל-16:30 לפי הפרסום היומי של בנק ישראל. 
  שער חליפין יציג שקל/דולר ארה"ב בימי ו' וערבי חג יתעדכנו בין השעות  12:30 ל-13:30 לפי הפרסום של בנק  ישראל.
  שערי ההמרה הצולבים של מטבעות החוץ כנ"ל לעומת דולר ארה"ב בימים א'-ה' יתעדכנו מידי יום בין השעות 15:30 ל-16:30 לפי הפרסום היומי של בנק ישראל.
 11. שערי ההמרה הצולבים בין במטבעות החוץ כנ"ל לבין דולר ארה"ב בימי ו' וערבי חג יתעדכנו בין השעות  12:30 ל-13:30 לפי הפרסום של בנק ישראל.
 12. השערים המתפרסמים על גבי הלוחות האלקטרוניים (או לוחות תצוגה ידניים) הנמצאים בחנות יפורסמו בדיוק של 3 ספרות עשרוניות ויהיו הקובעים לצורכי ההמרה כאמור.
 13. יודגש כי החברה אינה מקבלת המחאות (שיקים) פרטיות  ו/או המחאות נוסעים ולא ניתן יהיה לשלם באמצעות אלו בחנות.
  בתשלום המזומן במט"ח לא ניתן לשלם במטבעות אלא בשטרות בלבד.
 14. עודף בעת תשלום במט"ח במזומן יינתן רק בדולר ארה"ב (בשטרות בלבד) או בשקל חדש (בשטרות/במטבעות).
 • הגבלת אחריות
  1. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לוודא זמינותו של האתר בכל שעות היממה 7 ימים בשבוע, אך אינה מתחיבת שלא יהיו ו/או לא ייתכנו שיבושים אתר והשימוש בו יופרע מסיבה זו או אחרת.
  2. החברה לא תהיה אחראית לכל תקלות כלשהן בתוכנה, קווי התקשורת ו/או רשת האינטרנט, בין אם תקלות רשלניות ובין אם תקלות שאינן רשלניות, ולרבות תקלות המביאות לגילוי מידע ו/או פרטי משתמשים. החברה תפעל לתקן כל תקלה בהקדם האפשרי אך לא תוכל להתחייב לעשות כן בפרק זמן מסוים.
  3. החברה איננה אחראית לקישורים המובילים לאתר ו/או לקישורים המצויים באתר ומובילים לאתרים אחרים ו/או לדברים הרשומים בקישורים כנ"ל ו/או באתרים אחרים. אין באפשרות החברה לעקוב אחר כל פרסום שנעשה ברשת האינטרנט ועליכם להיות מודעים לכך שלפעמים מתפרסמות הודעות סרק. החברה איננה עומדת מאחורי ואינה אחראית לכל אתר אחר ו/או קישור ו/או פרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא, שלא נעשה ישירות ע"י האתר. כך, גם אין באפשרות החברה לעקוב אחרי אתרים אחרים אליהם מפנים קישורים המצויים באתר, והללו לרבות כל הנאמר בהם מצויים כאמור באחריות בעלי האתרים הללו בלבד.
  4. ידוע לכל משתמש/ת רוכש/ת באתר כי החברה אינה ולא תהיה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן המוצג באתר. התוכן הכלול באתר מוצג למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, משכך, המשתמש/ת רוכש/ת מצהיר/ה ומסכים/ה בעצם שימושו/ה באתר לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש/ת ובאחריותו/ה הבלעדית לשלילת אחריות החברה ו/או כל מי מטעמה.
   כל משתמש/ת רוכש/ת באתר עושה כן על אחריותו ועליו/ה לבצע בעצמו/ה את כל הבדיקות והברורים לגבי המוצר כנדרש מקונה סביר באתר מקוון והוא/היא מוותר/ת ויהיה מנוע/ה מלהעלות כל טענת הסתמכות.
  5. בתוך כך, מודיעה בזאת החברה כי תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר ו/או מכל מין וסוג שהוא, אשר מקורו בצדדים שלישיים, לרבות, תוכניות, תשריטים, מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים ו/או פרטים שונים, נמסר על ידי אותם צדדים שלישיים ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
  6. הצגת המוצרים באתר בכל דרך לרבות הצגת פרטיהם ו/או תמונותיהם ו/או תכונותיהם, דגמיהם, עיצובם, צבעיהם או חזותם נעשית להמחשה בלבד וכדי לדמות למשתמש/ת רוכש/ת את המוצר המבוקש בצורה המיטבית ביותר לדעת החברה. היה ומשתמש רוכש סבור כי קיים שוני או פער בין המוצר ו/או ניראותו ו/או תכונותיו בפועל לבין האופן הצגתו באתר, עליו לפנות לחברה אשר תפעל לתיקון הדבר ככל הניתן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. בנוסף ייתכן כי במגוון רחב מאוד של מוצרים כמוצג באתר יפלו שגיאות ו/או טעויות בתום לב, ולפיכך מומלץ לכם לפנות לנציג שירות לקוחות של החברה טרם ביצוע ההזמנה, באמצעות עמוד ה'צור קשר'.
  8. כל משתמש ו/או רוכש באתר מתחייב בזאת בעצם שימוש ו/או גלישה באתר למלא אחר הוראות כל דין החלים /ואו שיחולו על השימוש ו/או הגלישה באתר ולרבות כל תנאי השימוש בתקנון זה.
  9. כמו כן, המשתמש/ת מתחייב/ת לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת  כל דין ו/או תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש/ת רוכש/ת ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה.
  10. בכל מקרה ומבלי לגרוע מכל טענת הגנה של החברה, החברה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מרוחק ו/או בלתי מוחשי, ואחריות החברה לנזק מוגבלת לרף עליון מקסימאלי של כפל מחיר המוצר (רף שלצורך חישוב סכומו כולל השבה ואינו בא בנוסף להשבה) .
  11. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר או לאסור על משתמש ו/או רוכש/ת כלשהם לעשות שימוש באתר בכל זמן ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן ואף ללא מתן הודעה.
   בנוסף, רשאית החברה להפסיק את פעילות האתר כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש/ת רוכש/ת כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  12. לחברה הרשות על פי שיקול דעתה הבלעדי להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בתנאים כלשהם נוספים או אחרים מאלו הכלולים בתקנון זה ולמשתמשים/ רוכשים לא תעמוד כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
  13. בנוסף על כל הקבוע בתקנון זה,ידוע לכל משתמש/ת רוכש/ת  והוא/היא, מסכים/ה ומאשרת בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים בה ן/או לשימוש באתר מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום ביצוע כל פעולה ו/או רכישה והצדדים רואים בכך כהסכם ביחס לתקופת ההתיישנות אשר תחול בכל הקשור ביחסיהם כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
  14. אם בית משפט מוסמך ו/או כל רשות מוסמכת יקבעו כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף ו/או אינו ניתן לאכיפה על פי כל דין , אזי לא תשפיע קביעה זו על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.
  15. כל סכסוך יידון לפי דיני מדינת ישראל בלבד ובבית המשפט המוסמך במחוז מרכז.