קונים ממגוון דגמי Mac בשקם אלקטריק דיוטי פרי

ונהנים מ-90 ימי ניסיון ללא התחייבות ועד 24 תשלומים ללא ריבית, במחירים ללא מע"מ!

לשמירת ה-Mac הבא לחצו כאן ואספו בחנות>>

 1. שקם אלקטריק דיוטי פרי בע"מ (להלן: שקם אלקטריק דיוטי) יוצאת בהטבה 90 ימי ניסיון למגוון מוצרי Mac. במסגרת ההטבה לקוח שירכוש באחת מחנויות שקם אלקטריק דיוטי פרי, יהיה רשאי להתנסות במוצר במשך 90 ימים ממועד הרכישה, וככל שלא יהיה מרוצה מהמוצר מכל סיבה – יהיה זכאי להשיבו בתיאום מראש מול שירות הלקוחות של שקם אלקטריק דיוטי פרי דרך פניה באתר דרך "צור קשר". הלקוח ישיב פיזית את המוצר לאחד מסניפי רשת מחסני חשמל שלהלן:

  פתח-תקווה סגולה, ביג באר שבע, ביג קריית אתא. יובהר, כי ההטבה תקפה למימוש פעם אחת עבור לקוחוביחס למוצר אחד בלבד ללקוח. ההטבה תקפה ללקוחות פרטיים בלבד.

  "המוצרים שבהטבה" או "המוצר"- כל מוצרי Mac ממותג Apple למעט מוצרים כאמור הנמכרים מתצוגה ו/או עודפים. וכן שאר המוצרים ממותג Apple כגון: iPhone, AirPods, iPad, Apple Watch ממותג APPLE - לא נכללים במוצרים המשתתפים בהטבה ומוחרגים אוטומטית מההטבה גם אם בטעות סומנו באתר בתווית "90 ימי ניסיון".

 2. תקופת ההטבה: ההטבה בתוקף החל מיום  02.06.2024 ועד ליום  30.06.2024 או עד הודעה אחרת של שקם אלקטריק דיוטי כאמור בסעיף 7 להלן – המוקדם מבניהם. (להלן: "תקופת ההטבה").
 3. סניפי החזרה ותנאים: על הלקוח להשיב את המוצר על חשבונו לאחד מסניפי רשת מחסני חשמל: פתח-תקווה סגולה, ביג באר שבע, ביג קריית אתא. הזיכוי הכספי יינתן ללקוח רק ככל שהמוצר נמצא באריזה שלמה ומקורית בצירוף כל האביזרים הנלווים שמגיעים בתכולת האריזה של המוצר, כשהמוצר תקין ולא תקול וללא נזק פיזי, שריטות, פגמים וכן ללא תוכנות או יישומים או אביזרים/מוצרים נלווים כלשהם המותקנים על גבי המוצר. הזיכוי הכספי יבוצע בכפוף לבדיקה של המוצר בסניף.
 4. זיכוי לקוח: הזיכוי הכספי יינתן ללקוח לפי מחיר המוצר ביום רכישת המוצר או ביום השבת המוצר, לפי הנמוך מבניהם. הזיכוי הכספי יבוצע על ידי שקם אלקטריק דיוטי בתוך 7 ימי עסקים ממועד השבת המוצר לאחד מסניפי ההחזרה כמפורט בסעיף 3, באמצעות כרטיס האשראי שבו נעשתה הרכישה. ככל שהרכישה נעשתה במזומן – הזיכוי הכספי יבוצע בדרך של העברה בנקאית לחשבון הלקוח אשר שמו מופיע בחשבונית.
 5. ככל שבתקופת המבצע הושקו דגם או סדרה חדשים של המוצר הלקוח לא יהיה זכאי לאחר מועד השקת הדגם/הסדרה החדשים של המוצר, להשיב את המוצר ולקבל זיכוי כספי בגין המוצר (לדוגמה: לקוח רכש מקבוק פרו M3 ולאחר חודש הושק מקבוק פרו M4, הלקוח לא יוכל להחזיר את מקבוק פרו M3 ולקחת במקומו מקבוק פרו M4 כי התחלפה סדרה/דגם).
 6. תנאי החזרה:

  • ניתן להתנסות ולהחזיר רק מוצר אחד המשתתף בהטבה במהלך כל תקופת ההטבה. דהיינו, גם אם נרכשו מוצרים נוספים במסגרת העסקה (בין אם באותה קניה ובין אם בקניות נוספות במהלך תקופת ההטבה), ניתן יהיה להחזיר רק מוצר אחד שבהטבה לפי בחירת הלקוח. את המוצרים האחרים ניתן יהיה להחזיר ככל שעומדים בתנאי ביטול עסקה על-פי דין כמפורט בתקנון שקם אלקטריק דיוטי המפורסם באתר.
  • שקם אלקטריק דיוטי לא תיתן זיכוי כספי בגין תשלומים נוספים שנעשו במסגרת העסקה, כגון: דמי הובלה או מוצרים נלווים או שירות נלווה כלשהו.
  • ככל שיותקנו על המוצר תוכנות, יישומונים או אביזרים/מוצרים נלווים כלשהם שקם אלקטריק דיוטי לא תיתן כל החזר בגין התקנתם או רכישתם ותנאי להחזרת המוצר הוא הסרת כל אלה.
 7. תקופת ההטבה: שקם אלקטריק דיוטי רשאית בכל עת ולאלתר להפסיק את ההטבה ו/או להאריך את תקופת ההטבה או לקצרה ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל את תנאי ההטבה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא התראה מראש ובכפוף להוראות הדין מבלי שתהיה למאן דהוא כל טענה או זכות כלפי שקם אלקטריק דיוטי בגין האמור.
 8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר ביחס להטבה, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 9. בכל מקרה בו תחליט שקם אלקטריק דיוטי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזכאות להטבה הושגה במרמה ו/או כתוצאה מזיוף ו/או בניגוד לאמור בתקנון זה, לא תוקנה הזכאות ללקוח.
 10. יובהר כי אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מזכויותיו של צרכן לבטל עסקה לרכישת טובין בהתאם להוראות הדין.
 11. רישומי שקם אלקטריק דיוטי ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים להטבה זה.
 12. תקנון ההטבה יימצא במשרדי שקם אלקטריק דיוטי בטרמינל 3, נתב"ג ויוצג באתר https://shekem-df.co.il/ במהלך תקופת ההטבה.
 13. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.